طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه افراد پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمد نیاز به دفاتر پلمپ دارند و فرقی در نوع شخص حقیقی و یا حقوقی وجود ندارد کلیه شرکت ها باید این قانون را رعایت کنند.

این دفاتر در اداره دارایی و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند و دلیل نامگذاری هم این مطلب بوده است.

این دفاتر به صورت ۵۰-۱۰۰- ۱۵۰ برگی می باشد که بر حسب نوع کارکرد (دفتر کل و روزنامه) متغییر می باشد.

عدم علی الراس شدن شرکت منوط به پرکردن این دفاتر می باشد. در صورتی که شرکت عملکرد مالی داشته باشد، موظف به پرکردن این دفاتر هستید.

در صورتی که شرکت شما فعالیت نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ را به صورت سفید یا خالی به اداره دارایی تسلیم کنید.

در بالانوع دفاتر را اعلام شد و هریک از این دفاتر کاربردی مشخص دارند:

دفتر روزنامه، دفتری است که ریز هزینه ها، سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود.

دفتر کل، دفتری است که ریز هزینه های نوشته شده در دفتر روزنامه به صورت هفتگی اعلام می شود.

دفاتری در این زمینه مورد تائید هستند که مطابق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

برای اخذ دفاتر پلمپ پیش از شروع سال مالی جدید باید اقدامات لازم انجام شود. به عنوان مثال پیش از شروع سال مالی ۹۸ باید در اسفند ۹۷ دفتر پلمپ شده خود را تحویل بگیرید.

در شرایطی که پیش از شروع سال مالی جدید دفتر پر شود می توانید دفتر جدید دریافت کنید.

مدارک جهت اخذ دفاتر پلمپ (حقیقی):

کپی کارت ملی متقاضی

کپی پروانه کسب یا مجوز فعالیت

مدارک جهت اخذ دفاتر پلمپ (حقوقی):

در صورت داشتن وکیل، وکالت نامه رسمی

کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای شرکت

کپی روزنامه رسمی تاسیس

کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات

مهر شرکت

از موارد کاربرد دفاتر پلمپ برای دریافت کارت بازرگانی و ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ممکن است زمانی که شما دفاتر را ارائه می کنید با رد آنها مواجه شوید که برخی از دلایلی آن به شرح زیر است:

استفاده از دفاتر سال های قبل – ثبت اطلاعات غیر واقعی – سفید گذاشتن عمدی صفحات – از پلمپ خارج کردن دفاتر و یا کندن صفحات – مخدوش کردن دفتر – ثبت نکردن فعالیت شعبات

به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که تحت هر شرایطی که شما شرکت را به ثبت می رسانید چه فعالیت دشاته باشید یا فعالیت نداشته باشید باید دفاتر پلمپ را به اداره مالیات ارائه کنید و در صورت عدم ارائه جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه ۱۰ درصدی مالیات برای شما منظور می شود.

شما می توانید این دفاتر را به صورت آنلاین دریافت کنید و تمامی مراحل برای شما اینترنتی از طریق آدرس سایت irsherkat.ssaa.ir  قابل اجرا می باشد ولی حتما برای اجرای صحیح مراحل مشاوره دریافت کنید تا به درستی موفق به اخذ دفاتر پلمپ خود شوید.

در حال حاضر روش آنلاین برای ساکنین تهران امکان پذیر می باشد ولی شهرهای دیگر در حال اضافه شدن به سامانه می باشد. در صورتی که شهر مورد نظر شما در سامانه نباشد باید به همان روش های قدیمی اقدامات انجام شود.